AEROBNÍ ROZKLAD BIOODPADŮ AKTIVNÍM PROVZDUŠŇOVÁNÍM

Biologické rámcové podmínky kompostování

Cílem kompostování je výroba produktu (kompostu) bohatého na huminové látky, který splní kvalitativní požadavky pro různé způsoby využití. V důsledku toho se pozornost klade na hodnotu, aby se kompost hodil jako zdroj humusu, živin, jako zlepšovací prostředek půdy,
nebo jako složka rostlinných substrátů a půdní kultury.

Dle kompostovacího výnosu je kompostování „řízená, exotermní biologická přeměna odbouratelných organických materiálů v látky bohaté na humin s minimálně 20
hmotnostními procenty na organické substanci“. Tímto jsou vytyčeny hlavní znaky biologického procesu, jako i klíčový parametr k právně účinnému vymezení kompostu jako
produktu.

Směrnice ke „Stavu kompostovací techniky“ pojednává o relevantních rámcových podmínkách pro řízenou biologickou přeměnu orientovanou na kvalitu a šetrnost k životnímu prostředí. K tomu se připojují také požadavky, vytyčené v kompostovacím výnosu, na kvalitu kompostu (jako obsah těžkých kovů, kamenivo, vlákniny, elektrická
vodivost, epidemiologicky hygienické nezávadnosti, rostlinná snášenlivost, schopnost klíčení semen plevele nebo části rostlin).

Požadavky kompostování na technické a stavební vybavení, stejně jako na procesní řízení, se
musí rozlišovat dle následujících kritérií:

  1. (A) Splnění právních požadavků na suroviny a kompostovací techniku (bezpečnostní technika, povinnosti k životnímu prostředí vůči částem zařízení a strojů, ochrana pracovníků, ochrana sousedů atd.)
  2. (B) Odbourání organických výchozích materiálů (při dodržení co možná nepatrné ztráty na organických uhlících a dusících) a jejich – dle produkčních potřeb – více či méně
  3. vedené mineralizaci popř. stabilizaci v huminích látkách (např. čerstvý kompost nebo hotový kompost).
  4. (C) Optimalizace vždy nasazené procesní techniky a provozního vedení, se zřetelem na co možná nejmenší plynné, tekuté emise, pachové, zárodkové, prachové a hlukové emise stejně jako kontrolní postup k jejich dozoru a řízení.
  5. (D) Splnění právních požadavků na kvalitu konečného produktu.
  6. (E) V závislosti na oblasti použití, o níž je usilováno, dodatečně přezkoumatelná a pochopitelná diferenciace kvality včetně požadované jemné přípravy.

Optimalizace kompostovacího procesu, jak vzhledem k řízení emisí tak i kvalitě kompostu, je ovlivněna jen čtyřmi elementárními řídícími veličinami:

* směs materiálu z výchozích materiálů (výchozí funkce kompostu)
* řízení vodních zdrojů
* zásobení rozkládajícího se materiálu kyslíkem
* řízení teploty rozkladu


Znalost bio-chemického procesu v průběhu odbourávání a přestavby organických látek
je základním předpokladem pro cílené řízení popř. regulování průběhu procesu při
kompostování.

Zásadní požadavky na vstupní materiál

* Poměr-C/N: Při malém poměru C/N stoupají NH3-emise při současných vysokých rozkladových teplotách a vysokých měr provzdušnění. Poměr C/N > 25 minimalizuje NH3 a N2O emise, na druhou stranu se může, při poměru C/N > 35, dostupný dusík dostat na minimum a tím jasně zpomalit rozkladový proces. Materiály bohaté na N (čistírenské kaly, digestáty, specifické obchodní odpady, kuchyňské odpady, kuřecí hnůj, kuchyňské zbytky (biotonne) s cca. > 30 % kuchyňských odpadů) je třeba tudíž dostatečně smíchat s materiály bohatými na uhlíkaté látky.

◘ Obsah vody: Na začátku do maxima 65/70 %, v procesu by mělo být udržováno 50 až 60 %.

◘ Strukturový materiál (dodržení potřebného objemu pórů vedoucích vzduch): Podíl materiálů tvořících struktury (materiál štěpky, prosívací přepad atd.) by měl obsahovat cca. 40 až 60 % (v/v).

◘ K plynulému navedení tvorby huminních látek a zabudování prchavých uhlíkových a dusíkatých vazeb: přimíchání cca. 5 – 10 % (v/v) starého kompostu.

Minimální požadavky na provoz kompostárny a dokumentaci

 Je nutné co nejrychleji odstranit rušivé látky

 Mechanicky připravená štěpka (štěpkování a prosetí) se musí skládat z částic 0 – 40 mm, aby mohla být považována za strukturní materiál.

 K zabezpečení provozu s minimem pachových emisí je třeba použít techniku, která zajistí intenzivní homogenizaci (překopávač).

 U materiálu, který má velké množství cizích příměsí (komunální odpad, hřbitovní odpad je minimální požadavek na prosetí závislý na oblasti použití < 25 mm. Je třeba příměsi co nejdříve odstranit.

Více o aerobním rozkladu bioodpadů aktivním provzdušňováním najdete zde.